İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ-22. SAYI

Sigorta Sözleşmesi Süresi İçinde Sigorta Ettirenin Yükümlülükleri

Didem Algantürk Lıght;  s:1-8

 

Full Text-PDF

 

 Tacirler, Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Ödevi

Ömer Faruk Batırel;  s:.9-24

Full Text-PDF

 

Müzakereci Demokrasi ve Sınırları

Mustafa Erdoğan; s:25-43

Full Text-PDF

 

Çocukların Temel Haklarının Anayasal Garantisi

Zafer Gören; s:45-105

Full Text-PDF

 

Eski ve Yeni Ceza Yasalarımız Çerçevesinde “Edimin İfasına Fesat Karıştırma” Suçları Bağlamında Zamanaşımı ve Lehe Yasanın Belirlenmesi Sorunları

Kayıhan İçel; s:107-116

Full Text-PDF

 

Merger Of Joınt Stock Companıes Accordıng To The New Turkısh Commercıal Code

Şükrü Yıldız; s:117-126

Full Text-PDF


6098 Sayılı Yeni Türk Borçlar Kanununa Göre İnternet Üzerinden Sözleşmelerin Kurulması

Muzaffer Şeker; s:127-155

Full Text-PDF

Çalışma Barışına Katkısı Olabilecek Bir Sistem: Esneklik

Emin Zeytinoğlu; s:157-175

Full Text-PDF

İş Hukukunda Özürlülük, Sendika Üyeliği ve Yaş Açısından Ayrımcılık Yasağı

Emin Zeytinoğlu; s:175-202

Full Text-PDF

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Sigorta Ettirenin Prim Ödeme Borcu

İrem Aral Eldeleklioğlu, 203-222

Full Text-PDF

Incoterms 2010 (Icc Rules For The Use Of Domestıc And Internatıonal Trade Terms)

Oğuz Caner; s:223-262

Full Text-PDF

Yüksek Öğretim Kanunu’nun 35 İnci Maddesi’nin Uygulanma Biçimi ve Bu Madde Nedeniyle Açılan Davalar

Yrd. Doç. Dr. Cumhur Rüzgaresen; s:263-312

Full Text-PDF

Terekenin İflas Hükümlerine Göre Tasfiye Usulü

Cumhur Rüzgaresen/Murat Erdem; s:313-335

Full Text-PDF

Kan Bağışı Sözleşmesinin Hukukî Niteliği

Arif Barış Özbilen; s:337-364

Full Text-PDF

6284 Sayılı “Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun”un Değerlendirilmesi

Arif Barış Özbilen1 - Mualla Buket Soygüt Arslan; s:365-387

Full Text-PDF

Türkiye’nin Taraf Olduğu Bazı Milletlerarası Sözleşmeler Çerçevesinde Doğrudan Tanıma Usulü

Ebru Şensöz; s:389-444

Full Text-PDF


Birleşik Krallık’ta Organize Suçla ve Terörizmle Mücadeleye İlişkin Gelişmeler ve Yasal Düzenlemeler

Muhammet Celal Kul; s:445-470

Full Text-PDF

Uluslararası Hukuk Komisyonu Çalışmaları Çerçevesinde Uluslararası Andlaşmalara Getirilen Çekincelere İlişkin Hukuki Rejim

Beyza Özturanlı;  s:471-505

Full Text-PDF

Mavi Marmara Olayının Uluslararası Hukuk Açısından Değerlendirilmesi

Sercan Reçber- Selman Öğüt; s:505-520

Full Text-PDF