İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ

ISTANBUL COMMERCE UNIVERSITY  JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES

 

2009  Yıl:8 Sayı:15 Güz 2009/1 

 

İçkapak

Hakem ListesiİÇİNDEKİLER

 

1.      Türkiye’nin En Büyük Sanayi Kuruluşlarının Kıyaslama Uygulamaları Üzerine Bir Araştırma
A Study on The Benchmarking Practices of Major Turkish Industrial Enterprises
A. Tuğba Karabulut…………….1

     Full Page Image Full Text  - PDF

 

2.     McLuhan’ın Televizyon
Teorisi McLuhan’s Theory on Television
Rıdvan Şentürk…...…………………17

     Full Page Image Full Text  - PDF

 

3.      Konut Yapı Kooperatifleri, Misyonu Gereği Yarı Özerk Kamu Kurumu Statüsüne Kavuşturulmalıdır
Residential Estate Cooperatives Should Reach the Half-Autonomous Public Institutions as Its Mission
Muzaffer Günay……………...………33

     Full Page Image Full Text  - PDF

 

4.      Total Factor Productivity and Economic Growth
Toplam Faktör Verimliliği ve Ekonomik Büyüme
Mehmet Adak……………………………49

     Full Page ImageFull Text  - PDF

        

5.      Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Marka İmajına Etkisi
The Effect of Corporate Social Responsibility on Brand Image
Hilal Özdemir…………………………….57

     Full Page ImageFull Text  - PDF

 

6.      Weibull Dağılımının Ölçek ve Biçim Parametreleri İçin İstatistiksel Tahmin Yöntemlerinin Karşılaştırılması
Comparison Of Statistical Estimation Methods for the Scale and Shape Parameters of the Weibull Distribution
Filiz Çakır Zeytinoğlu…………………73

     Full Page Image Full Text  - PDF

 

7.      Kongre Turizminin Geliştirilmesinde Kongre ve Ziyaretçi Bürolarının Rolü ve Önemi
The Role and Importance of Convention and Visitors Bureaus in the Development of Congress Tourism
Nur Ersun ve Kahraman Aslan…………89

     Full Page Image Full Text  - PDF

 

8.      Örgütsel Bağlılık Ve Üretkenlik Karşıtı Davranışlar Arasındaki İlişkiye Kavramsal Yaklaşım
A Conceptual Approach to the Relationship Between Organizational Commitment and Counter-Productive Behavior
Yavuz Demirel……………………...………115

     Full Page ImageFull Text  - PDF

 

9.      Bullying ve Depresyon Arasındaki İlişki: Kars İlindeki Sağlık Çalışanlarında Bir Araştırma
Correlation Between Bullying and Depresiıon : A Research On Health Persons In Kars
Sebahattin Yıldız ve Sevda Eliş Yıldız…133

     Full Page Image Full Text  - PDF

 

10.  Batıda Ekonomik Hayatın Rasyonelleşmesine Judaizmin Katkısı
The Contribution of Judaism to the Rationalization of Economic Life in the Western World
Kürşat Haldun Akalın………………………………151

     Full Page Image Full Text  - PDF

 

11.  Doğrusal Olmayan Regresyon Analizinde Gerçek Değer Kodlamalı Genetik Algoritma
Real-Valued Genetic Algorithm in Nonlinear Regression Analysis
Timur Keskintürk ve Serap Şahin………….167

     Full Page Image Full Text  - PDF