İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ

ISTANBUL COMMERCE UNIVERSITY  JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES

 

2007 Yıl:6 Sayı:12 Güz 2007/2  (Hukuk Sayısı)

 

İçkapakHakem ListesiİçindekilerProf.Dr. Nuri ÇELİK

İş Güvencesi Kapsamı İle İlgili Otuz İşçi Sayısını Düzenleyen İş Kanunu Kuralının

İptali İsteminin  Anayasa Mahkemesince Reddi Üzerine Düşünceler s.1-6
Full Page ImageFull Text  - PDF

 

Prof.Dr. Algun ÇİFTER / Özge DEMİR

4857  Sayılı İş Kanununa Göre Geçici İş İlişkisinin

Hükümleri Ve Sonuçları s.7-20
Full Page ImageFull Text  - PDF

 

Prof.Dr. Zafer GÖREN

Avrupa Birliği Temel Haklar Şartının   Ana İlkesi: 

Dokunulmaz İnsan Onuru s.21-37
Full Page ImageFull Text  - PDF

 

Prof.Dr. Zafer GÖREN

Temel Hakların Sınırlanması - Sınırlamanın Sınırları s.39-59

Full Page ImageFull Text  - PDF

 

Prof.Dr. Kayıhan İÇEL

Ceza Hukukunda Temel Kusurluluk Şekli “Kast” s.61-70
Full Page ImageFull Text  - PDF

 

Prof.Dr.  Nevzat  KOÇ

Türk Borçlar Kanunu Tasarısında  Genel  Hükümlere İlişkin Olarak 
Yapılması Öngörülen  Yenilik Ve Değişiklikler s.71-147
Full Page ImageFull Text  - PDF

 

Doç.Dr. S. Didem ALGANTÜRK LIGHT

Enkazın  Kaldırılmasına İlişkin  Uluslararası

Nairobi  Konvansiyonu,  2007 s.149-161
Full Page ImageFull Text  - PDF

 

Doç.Dr. Şükran ŞIPKA

“Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Tasarısı”nın

Değerlendirilmesi s.163-175
Full Page ImageFull Text  - PDF

 

Ar. Gör. Sezin AKTEPE

İpoteğin Alacağa  Bağlı Hak Olması ve Diğer Özellikleri s.177-193
Full Page ImageFull Text  - PDF

 

Ar. Gör. R. Eda GİRAY

Limited Şirketin Haklı Sebeple Feshi Ve Yargıtay’ın Yaklaşım s.195-218
Full Page ImageFull Text  - PDF

 

Ar. Gör. Ömer ÇINAR

Miras Sözleşmesinin Tek Taraflı İrade Beyanı İle Sona Erdirilmesi s.219-230
Full Page ImageFull Text  - PDF

 

Canan Özlem ILGIN

Deniz Yolu İle Yolcu Taşıma Sözleşmelerine

İlişkin Bir Değerlendirme s.231-258
Full Page ImageFull Text  - PDF