2020-2021 Güz Dönemi Yarıyıl Sonu Final Sınavları Hakkında Önemli Duyuru / Important Announcement On 2020-2021 Fall Semester Final Exams


Değerli Öğrencilerimiz,

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Üniversitemize göndermiş olduğu 20.10.2020 tarih ve 75850160-104.01.02.04-E.66790 sayılı yazısı ile “Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar’ın” 12. maddesinin 2. fıkrasında öngörülen, “ara sınavların, istenildiği takdirde gözetimsiz elektronik ortamda; dönem sonu sınavları ile bütünleme sınavlarının gözetimli olarak canlı veya elektronik ortamda yapılması esastır.” hükmü gereğince, yarıyıl sonu final sınavları ve bütünleme sınavlarının elektronik ortamda “gözetimli sınav” şeklinde yapılmasına ve bu sınavlara ilişkin “şeffaflık ve denetlenebilirlik” ilkesi esas alınarak gerekli takip, tedbir ve imkanların sağlanarak bu sınavların gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Bütün dünyada ve ülkemizde seçkin eğitim kurumlarının uyguladığı ölçme değerlendirme sistemleri olmaksızın, alınan diplomaların, kurumun ve mezunların saygınlıkları zedeleneceğinden bu tür koruma önlemlerinin YÖK karar ve düzenlemeleri çerçevesinde alınmasına karar verilmiştir.  

Bu çerçevede, Yükseköğretim Kurulunun COVID-19 salgını sebebiyle aldığı zorunlu sağlık önlemleri kapsamında, 27.10.2020 tarihinde alınan Senato kararı ile Üniversitemizde başlatılan online eğitim uygulaması, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz dönemi için de devam ettiği Üniversitemiz resmi internet sayfasından sizlere duyurulmuştu.

Bu çerçevede, yasal yükümlülüklerimizin bir gereği olarak, sınava kayıtlı öğrencinin dışında farklı bir öğrencinin veya 3 üncü bir kişinin sınava girmesinin ya da sınavlarda kopya çekilmesinin engellenmesi gibi tüm öğrencilerimizi ilgilendiren gerekçelerle, sınav süresince sisteme erişim sağlamanız gerektiği ve kameranızın açık tutulması gerektiği, 08.12.2020 tarihli Senato toplantısında da oybirliğiyle alınan ikinci bir kararla daha kabul edilmiştir. 

Kameraların sınav süresince açık tutulmasına ilişkin uygulama 24.03.2016 tarih ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na aykırılık teşkil etmemektedir. Anılan Kanun’un 5 inci maddesinin 2 nci fıkrasında, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerin işlenebileceği durumlar belirtilmiştir. Söz konusu düzenlemenin (ç) bendinde, veri sorumlusunun hukukî yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması; (e) bendinde, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması durumunda, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenebileceği hükme bağlanmıştır. Dolayısıyla, bu uygulamada herhangi mahremiyet ihlali bulunmamaktadır. Ayrıca Üniversitemiz, sınav güvenliğinin sağlanması amacıyla toplanan kişisel verileri, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olarak başkalarına açıklamayacağını ve işleme amacı dışında kullanmayacağını, herhangi bir kopya olayını belgeleyen görüntüler dışındaki tüm görüntülerin, işlenme amacının sona ermesi durumunda silinerek yok edileceğini taahhüt etmektedir.

Dijital ortamda çevrimiçi yapılacak bu sınavlara, teknik alt yapınızın yetersiz olduğu gerekçesiyle dijital erişim sağlayamamanız ya da Kişisel Verilerin Korunması Kanunu veya mahremiyet gerekçesi ile girmek istememeniz halinde, bu durumu sınav tarihinden en az 3 hafta öncesinde bağlı bulunduğunuz Dekanlık veya Enstitü Müdürlüğüne yazılı olarak bildirmeniz halinde, bu öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması için kampüslerimizde sınavlara girebilmeleri amacıyla sosyal mesafeye ve hijyene uygun ortam Üniversitemiz tarafından sağlanacaktır.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 20.10.2020 tarih ve 75850160-104.01.02.04-E.66790 sayılı yazısı uyarınca, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz dönemi yarıyıl sonu final sınavları ile bütünleme sınavlarının dijital ortamda gözetimli sınav şeklinde yapılması ve gerekli idari önlemlerin alınması yükümlülüğümüz kapsamında, sınavlarınızın değerlendirme dışı kalmaması ve herhangi bir mağduriyete uğramamanız adına sınavlara erişim sağlayacağınız cihazlarınızda bulunan kameralarınızın sınav süresince açık tutulması gereklidir. Yukarıda belirtilen aksi durumların varlığı halinde Dekanlık veya Enstitü Müdürlüklerine sınavlardan 3 hafta önce başvuruda bulunulması zorunludur. 

Ayrıca kamera ve gerekli yazılımların önceden test edilmesi,  bu amaçla Üniversitemiz tarafından yapılacak duyuruları ve eğitim materyallerini takip ederek gerekli hazırlıkları önceden yapılması gerekmektedir.

Tüm öğrencilerimize başarılar ve sağlıklı günler dileriz.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Senatosu
Dear Students,

As a requirement of our legal obligations, you need to access the system during the exam and you should keep your camera open for reasons that concern all our students, such as preventing a different student or a third person from taking the exam or preventing cheating in exams. It was also accepted by a second decision at the Senate meeting dated 08.12.2020  unanimously.

If you cannot access these online exams in digital environment due to insufficient technical infrastructure, or if you do not want to take the exam due to the Personal Data Protection Law or privacy reasons, you must notify the Dean's Office or Institute Directorate to which you are affiliated at least 3 weeks before the exam date. Our university will provide an environment where these students can take exams in our campuses in accordance with social distance and hygiene in order to avoid victimization.

In accordance with the letter of the Council of Higher Education dated 20.10.2020 and numbered 75850160-104.01.02.04-E.66790, the final exams and make-up exams of the Fall Semester of the 2020-2021 Academic Year will be made digitally under surveillance and within the scope of our obligation to take necessary administrative measures, In order not to be out of assessment and to avoid any victimization, the cameras on your devices that you will access the exams must be kept open during the exam. It is mandatory to apply to the Dean's Office or Institute Directorates 3 weeks before the exams in the presence of the above-mentioned contradictions.

In addition, the camera and the necessary software should be tested beforehand, and the necessary preparations should be made in advance by following the announcements and training materials to be made by our University.

We wish all our students success and healthy days.

Istanbul Commerce University Senate