Spor Bursları Yönergesi

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
SPOR BURSLARI YÖNERGESİ
 
Amaç
Madde 1:Bu yönerge İstanbul Ticaret Üniversitesi (bundan böyle ‘’ Üniversite’’ ) öğrencilerini eğitimleri çerçevesinde gerek Üniversiteye girişte, gerek eğitim süresince göstermiş oldukları başarı dolayısıyla teşvik etmek ve ödüllendirmek amacıyla verilecek burslara ilişkin esasları düzenler.
 
Dayanak
Madde 2:Bu yönerge 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun EK 18.maddesi ile 4633 sayılı İstanbul Ticaret Üniversitesi Kurulması Dair Kanun, İstanbul Ticaret Üniversitesi Burs Yönetmeliği ve İstanbul Ticaret Üniversitesi Burs Yönergesi ’ne dayanılarak düzenlenmiştir.
 
Spor Burslar
Madde 3: Spor Bursu, Üniversite Spor takımlarına kabul edilen veya ferdi branşlarda İstanbul Ticaret Üniversitesi adına müsabakalara katılan veya katılabileceği Akademik yıl başında Üniversite Genel Sekreterlik raporuyla teyit edilmiş olan İngilizce Hazırlık Sınıfı, Ön lisans ve lisans öğrencilerine tanınan burstur.
 
Burs Koşulları, Kapsamı, Süresi ve Değerlendirmesi
Madde 4: (1) Üniversite takımlarına kabul edilen veya ferdi branşlarda İstanbul Ticaret Üniversitesi adına yarışlara katılan ve katılabilecek öğrencilere aşağıdaki esaslara göre burs hakkı tanınır.

a)   T.C Spor Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren federasyonlarda, Ulusal ve Uluslararası müsabakalarda derece almış ferdi ve takım sporcularına hak ettiği oranda burs uygulanır.

·         Uluslararası Müsabakalar;

-          Olimpiyat oyunlarına katılmış olan sporcular ve Dünya, Avrupa, Balkan, Akdeniz Oyunlarında ilk üç derece almış ferdi ve takım sporcularına öğretim ücretinin  % 100’üne kadar muaf tutulabilir.

·         Ulusal Müsabakalar;

Türkiye Kulüplerarası Şampiyonası ve Türkiye Liselerarası Şampiyonasında, ferdi ve takım olarak;
-          Birincilik almış sporculara % 100,
-          İkincilik almış sporculara % 75,
-          Üçüncülük almış sporculara % 50 oranlarında burs uygulanır.
 
b)  Branşında son üç sene içerisinde Milli olmuş öğrenciler, Millilik sporculuğunu belgelemesi, Üniversite takımlarında yer alması ve müsabakalara katılması şartı ile öğretim ücretinin % 100 ü’ne kadar muaf tutulabilirler.
c) 1. ve 2. Lig takımlarının Paf/Genç/Yıldız takımlarında, resmi müsabakalarda yer almış sporcuların Üniversite takımlarında yer alıp, müsabakalara katılması ve yukarıdaki özellikleri belgelemesi kaydı ile öğretim ücretinin % 50’ sine kadar muaf tutulabilir.
d) Bu yönerge çerçevesinde herhangi bir burs almamış öğrenciler; Üniversite takımına seçildikten sonra yer aldığı takımla Üniversite adına müsabakalara katılarak yüksek performans göstermesi ve Üniversite takımının bulunduğu klasmandan bir üst klasmana yükselmesi, takım en üst klasmanda ise ilk üç dereceye girmesi durumunda öğretim ücretinin  %25’ine kadar muaf tutulabilir.
2) Spor Burslarının asıl hedefi öğrencinin eğitim-öğretim başarısı öncelikli olmak üzere kendi branşında İstanbul Ticaret Üniversitesi’ni temsil etmesidir. Bu nedenle öğrencinin Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu müsabakalarında oynamasına engel durumunun bulunmaması zorunludur.
3) Sporcu bursu öğrenciye bir önceki yılda göstermiş olduğu performans göz önüne alınarak bir akademik yıl için verilir. Burs oranı Genel Sekreterliğin raporu, Rektörlüğün tavsiyesi  doğrultusunda her yıl için Mütevelli Heyeti tarafından yeniden değerlendirilip karara bağlanır.
4) Üniversitenin mevcut öğrencileri için burs durumu Akademik yılın başlamasından önce değerlendirilir.
5) Koşullu burs hakkından yararlanılan öğrencinin, aynı akademik yıl içerisinde İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin ilgili takımında yer almaması veya yer almakla birlikte Madde 5’te belirtilen hususlarda bursu kesilir.
6) Tavan miktarları Mütevelli Heyetçe belirlenen bursların kimlere ne oranda verileceğine Genel Sekreterlik ve Burs Değerlendirme Komisyonunun tavsiyesi ile Rektörlükçe karar verilir.

Spor Bursunun Sona Ermesi

Madde 5:Spor Bursu aşağıda belirtilen hallerde sona erer.
 
a) Genel Sekreterlikçe akademik yılın başında gelen rapora istinaden öğrencinin burs almaya hak kazandıran durumunun devam etmemesi,
b)     Burslu öğrencinin bir dönem uzaklaştırma ve daha ağır disiplin cezası almış olmak,
c)      Burslu öğrencinin kendi isteği ile takımdan ayrılması
d)     Burslu öğrencinin disiplinsizlik, performans düşüklüğü vb. nedenlerle antrenörü tarafından kadro dışı bırakılması durumunda Genel Sekreterlik raporu ile.
 
Yürürlük
Madde 6: Bu yönerge 2014 – 2015 eğitim – öğretim yılından itibaren geçerli olmak üzere Mütevelli Heyeti tarafından onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.
 
Yürütme
Madde 7: Bu yönerge hükümleri İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.